Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

 1. TARAFLAR 
 1. “Alıcı”:  

Ad-Soyad/Ünvanı:  

Adresi:  

Telefon:  

E-posta Adresi:  

 1. “Satıcı”: 

WSR GIDA TAKVİYESİ SAN. VE TİC. A.Ş. 

Adres: İTOB OSB. Mah. İTOB Atatürk Cad. Hipermak Blok No:2 Menderes İzmir 

Telefonu: 444 2 977 

E-posta Adresi: info@wsrlife.com 

MERSİS Numarası: 0815104277900001 

Alıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, Sözleşme konusu siparişi (“Sipariş”) onayladığı takdirde Sipariş bedelini ve varsa kargo ücreti, vergi vb. belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 

 1. KONU 

İşbu Sözleşme, Alıcı’nın, shop.wsrlife.com web adresi (“Web Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda Satıcı’ya verdiği Sipariş ile aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin (“Ürün/Ürünler”) satışı ve Alıcı’ya teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. 

 1. GENEL HÜKÜMLER 
 1. Satıcı tarafından satışa sunulan her bir Ürün’ün temel özellikleri (türü, miktarı, markası, içeriği vb. bilgileri) ve satış fiyatı Web Sitesi’nde yayınlanmaktadır. Satıcı, Alıcı’nın satın alabileceği Ürün adedini makul gördüğü sayıyla sınırlamak hakkını saklı tutar. Satıcı listelediği Ürünler’de ve Ürünler’in satış fiyatlarında her zaman değişiklik yapabilir.  
 1. Alıcı, Sipariş’in ödeme anındaki Ürün’ün satış fiyatını peşinen kabul eder ve mevzuattan doğan hakları saklı kalmak kaydıyla Ürün’ün farklı platformlarda veya Web Sitesi’nde başka bir zamanda farklı fiyatlarla satılması nedeniyle Satıcı’dan hiçbir talepte bulunamaz. 
 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / ÜRÜNLER BİLGİLERİ 
 1. Sözleşme konusu Mal/Ürün’ün tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. 

Ürün:  

Adet: 

Birim Fiyatı:  

SiparişToplamı: 

 1. Aksi açıkça belirtmediği takdirde, sevkiyat masrafı olan kargo ücreti Sipariş Bedeli’ne dahil değildir. Aksi kararlaştırılmadığı takdirde, Sipariş’te yer alan Ürünler Satıcı tarafından Alıcı ödemeli olarak gönderilir. 
 2. FATURA BİLGİLERİ 

Ad Soyad / Ünvan:  

Adresi:  

TC Kimlik No/Vergi Dairesi-No:  

E-posta Adresi:  

Fatura Teslimi: Satıcı; siparişin gönderimi ile siparişe ilişkin faturayı; e-fatura olarak Alıcı’nın üyelik için bildirdiği e-mail adresine gönderecektir. 

 1. TESLİM ŞEKLİ 
 1. Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmasıyla yürürlüğe girecektir. Sözleşme Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Ürünler’in Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Sipariş, Alıcı’nın tarafından belirtilen adreste ilgili kişi/kişilere teslim edilecektir. 
 1. Sipariş teslim edilirken Alıcı (teslimat yapılacak kişi) yerinde bulunamazsa, siparişi Alıcı’ya ulaştırabilecek ilgili kişilere ismi ve imzası alınarak teslimat yapılabilir. Resmi ve özel kuruluşlara yapılan teslimatlar kuruluşların kendi teslimat prosedürleri çerçevesinde yapılır. 
 1. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 
 1. Alıcı, Ürünler’in temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 1. Alıcı, Sözleşme konusu Sipariş’in işleme konması için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu Sipariş bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın Sipariş konusu Ürünler’in teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 1. Alıcı, Sipariş konusu Ürünler’i teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı şekilde kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürünler’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. 
 1. Alıcı ile Sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Sipariş’in Alıcı’ya tesliminden evvel, Sipariş’te kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde Satıcı; Sipariş bedeli ödemesinde kullanılan kredi kartının hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini veya kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede Sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 1 (bir) iş günü içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı’nın, siparişi iptal etme hakkı doğacaktır. 
 1. Alıcı; Web Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyanla Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 
 1. Alıcı; tüketici olarak Web Sitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Alıcı sorumlu olacaktır. 
 1. Alıcı, Web Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, Satıcı’yı veya başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, diğer üyelerin hizmetleri kullanmasını önleyici, caydırıcı veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, yanıltıcı içerik vb.) işlemlerde bulunamaz. 
 1. Sözleşme konusu Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. 
 1. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 
 1. Sözleşme konusu Ürünler, ilgili Sipariş’e ilişkin ödemenin eksiksiz ve kesin olarak yapılması kaydıyla, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı’nın belirttiği T.C. sınırları içindeki adresteki Alıcı’ya veya Alıcı’nın belirttiği teslim adresindeki ilgili kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Satıcı bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise Alıcı Sipariş’i iptal edebilir ve Sözleşme’yi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda Satıcı; Alıcı’dan tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde Alıcı’ya ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şekilde ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır. 
 1. Satıcı; Sipariş konusu Ürün’ün tedarik edilmesinin imkânsızlaşması halinde Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Alıcı’ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde tedarik edilemeyen Ürünler’in toplam bedelini Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 1. Satıcı, Sipariş’i Alıcı’ya veya Alıcı’nın belirttiği teslim adresindeki ilgili kişi ve/veya kuruluşa teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. 
 1. Satıcı, Sözleşme konusu Ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, beyan ve taahhüt eder. 
 1. Satıcı; haklı bir sebebe dayanmak şartıyla ve Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan önce, Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle Ürün’ün muadilini (kalite ve fiyat) Alıcı’ya gönderebilir. 
 1. Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile Sipariş konusu Ürünler’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da Siparişin iptal edilmesini, Sipariş konusu Ürünler’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından Sipariş’in iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya satış işleminde ödendiği şekilde iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka veya aracı kurum tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 1. Satıcı’nın, Web Sitesi’nin kayıt formunda Alıcı tarafından belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle Satıcı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. 
 1. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın Alıcı’ya karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı başta olmak üzere tüm hakları saklıdır. 
 1. CAYMA HAKKI 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca; 

 1. Alıcı; mesafeli sözleşmelerde, Sipariş konusu Ürünler’i teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmiş olması yeterlidir. Alıcı tarafından mevzuattan doğan cayma hakkı kullanılacaksa Ürün açılmamalı, kullanılmamalı ve Ürün’ü faturasıyla birlikte ayıpsız halde doğrudan satışa hazır şekilde Satıcı’ya göndermelidir. Ayrıca Alıcı’nın cayma hakkını kullanırken Ürün’le birlikte Ürün’ün faturasını kargo firmasına teslim etmesi gerekmektedir. 
 1. Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. 
 1. Alıcı, cayma hakkını kullandığında satıcının ön bilgilendirmede iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla Ürün’ü geri göndermesiyle ilişkin kargo masraflarının hangi tarafça karşılanacağı yasal mevzuata uygun şekilde Satıcı tarafından belirlenir. Satıcı ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda, Alıcı’dan iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. 
 1. Alıcı, Satıcı’nın Ürün’ü kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı satıcıya geri göndermek zorundadır. 
 1. Alıcı’nın cayma hakkı; 
 1. Kendi istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürünler’e, 
 1. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek Ürünler’in teslimine, 
 1. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan Ürünler’den; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine, 
 1. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan Ürünler’e  

ilişkin sözleşmelere uygulanmaz. 

 1. TEMERRÜT HALİ ve HUKUKİ SONUÇLARI 

Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir: doğacak masrafları ve vekalet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

 1. YETKİLİ MAHKEME 

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen ve zaman zaman güncellenen parasal sınırlar dahilinde Alıcı’nın yerleşim yerinin bulunduğu yerin tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.  

12.YÜRÜRLÜK 

Alıcı, Web Sitesi üzerinden verdiği Sipariş’e ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, Sipariş’in gerçekleşmesi öncesinde işbu Sözleşme’nin Web Sitesi’nde Alıcı tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

SATICI  ALICI 
WSR GIDA TAKVİYESİ  

SAN. VE TİC. A.Ş. 

[Ad-Soyad] 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme; 

Wsr Gıda Takviyesi San. Ve Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz. 

 1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

Wsr Gıda Takviyesi San. Ve Tic. A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Wsr Gıda Takviyesi San. Ve Tic. A.Ş. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi yüzyüze, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız. 

 1. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Wsr Gıda Takviyesi San. Ve Tic. A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, kurumsal iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; açık onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya istisnai şartlar altında makul ve gerekçe göstererek özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Wsr Gıda Takviyesi San. Ve Tic. A.Ş. birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir. Wsr Gıda Takviyesi San. Ve Tic. A.Ş. müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Wsr Gıda Takviyesi San. Ve Tic. A.Ş. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü uyarınca gerekli bilgilendirmeyi yaptığımızı ve bu doğrultuda onayınız ile kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız. 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Wsr Gıda Takviyesi San. Ve Tic. A.Ş., söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir. 

 1. Kişisel Veri Sahibi’nin Hakları

KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları Wsr Gıda Takviyesi San. Ve Tic. A.Ş. ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:  

 1. a) Wsr Gıda Takviyesi San. Ve Tic. A.Ş. kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
 2. b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
 3. c) Wsr Gıda Takviyesi San. Ve Tic. A.Ş. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
 4. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 8. h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma. 

KVKK kapsamda hakların kullanımı için kimlik bilgileri ile aşağıda yer alan bilgiler ışığında iadeli taahhütlü posta/noter aracılığıyla veya KEP adresine yazılı şekilde başvuru yapılabilir. 

Ünvanı: Wsr Gıda Takviyesi San. Ve Tic. A.Ş.  

Adresi: İTOB OSB. Mah. İTOB Atatürk Cad. Hipermak Blok No:2 Menderes İzmir 

KEP Adresi: wsrgida@hs01.kep.tr 

 1. Gizlilik ve Güvenlik

Wsr Gıda Takviyesi San. Ve Tic. A.Ş., müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Wsr Gıda Takviyesi San. Ve Tic. A.Ş. sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında kullanılmaktadır. Wsr Gıda Takviyesi San. Ve Tic. A.Ş., üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da onayı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta ve de üçüncü şahıslara satmamaktadır. Müşteri bilgileri, resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. 

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Wsr Gıda Takviyesi San. Ve Tic. A.Ş. sunucularında tutulmamaktadır. 

Çerez Kullanımı 

Çerezler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir. Çerezleri, web sitemizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede sizi tanımamız ve size daha uygun içerik sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi). 

Çerezler ayrıca, web sitemiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandığını anlamak ve web sitemizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.